-_-_-_-_-_پــــــــرســـــــــپـــــــــــو لـــــــــیـســـــــی

ســـــــــــــلــــــــام

خوبین؟؟

سلامتین؟؟

یه خبر خوب دارم.....

بلاخره قـــــــبــــــــــــــــول شــــــــدمـــــــــــــ

خودم هنوز باورم نمیشه............................

وقتی رفتم کارنامه رو بگیرم سرایدارمون گفت یا قیول شدی یا یکی افتادی گفتم چرت نگوووووووووووووو...

گفت باور نمیکنی برو ببین!!!

منم با کله رفتم پیش مدیرمون و چون تنها بودم اول نمیداد با کلی خواهش و تمنا که بابام معموریته نتونسته بیاد بالاخره گرفتم که دیدم حسابان و شدم 9.5 خیلی اعصابم خورد شد اخه زور داشت ولی دیدم تو کارنامه دومیه جولوش نوشته تکماده...

پایین کارنامه هم نوشته بود که دارای شرایط فارق التحصیلی میباشد.

حالا رفیقای بدبخت مت6تاو4تاو3تا افتاده بودم منم دلم واسشون میسوخت ولی واسه خودم خوشحال بودم که امسالم مث پارسال از زیر امتحان دادن تو شهریور در رفتممممم...

خوب دیگه فقط اومد این خبرو بهتون بدم

پس بـــــــــــــــــای

+ تاریخ سه شنبه هفتم تیر 1390 ساعت 17:59 نویسنده ÐДv0oÐ |

 

گه دخترا نبودن کی یه ساعت جلوی اینه وامیستاد ؟

اگه دخترا نبودن پسرا به کی متلک می گفتن ؟

اگه دخترا نبودن کی به مامان جون کمک می کرد ؟

اگه دخترا نبودن پسرا صبح تا شب با کی حرف می زدن؟

اگه دخترا نبودن کی درس می خوند ؟

اگه دخترا نبودن کی ناز می کرد ؟

اگه دخترا نبودن کی از سوسک می ترسید ؟

اگه دخترا نبودن کی جیغ می زد ؟

اگه دخترا نبودن کی خودشو واسه پسرا چس می کرد ؟

اگه دخترا نبودن کی خواهرشوهر می شد ؟

اگه دخترا نبودن جراحان پلاستیک ، دماغ کیو عمل می کردن ؟

اگه دخترا نبودن کی عزیز بابا بود ؟

اگه دخترا نبودن به کی می گفتن صغری ؟

اگه دخترا نبودن کی مانتوی تنگ می پوشید ؟

اینم یه نمونه نایاب در حال اعتراضشونه...

پـــســـر عـــوضـــــی....

+ تاریخ چهارشنبه یکم تیر 1390 ساعت 9:12 نویسنده ÐДv0oÐ |